سیستم ترمز لیفتراک

سیستم ترمز لیفتراک

سیستم ترمز لیفتراک

سیستم ترمز لیفتراک

ترمز جزء جداناپذیر هر وسیله ای هستند زیرا باعث می شوند که دستگاه در هنگام نیاز متوقف شود. برای درک این که در کل چگونه این سیستم کار می کند، باعث افزایش ایمنی کار با این تجهیزات و در عین حال باعث سرویس های دوره ای از این سیستم می شود . سیستم ترمز شامل بسیاری از قطعات است و ضروری است که هر اپراتور با قطعات در داخلی و خارجی آن آشنا باشد.

ﺍﺳﺎﺱ ﮐﺎﺭ ﺗﺮﻣﺰ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺍﺻﻄﮑﺎﮎ ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﺳﻄﺢ ﺍﺳﺖ، ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﺻﻄﮑﺎﮎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﺑﻴﻦ ﺩﻭ سطح درگیر شونده ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﮐﻨد. ﺳـﻴﺎﻟﻲ ﺍﺯ ﺩﺍﺧـﻞ ﻟﻮﻟـﻪ ﻫـﺎﻱ ﺭﻭﻏـﻦ ﻋﺒـﻮﺭ ﻣـﻲ ﮐﻨـﺪ و ﻭﻗﺘﻲ اپراتور ﭘﺪﺍﻝ ﺗﺮﻣﺰ ﺭﺍ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺗﺮﻣﺰﻫﺎ ﺑﻪ ﮐـﺎﺭ ﻣـﻲ ﺍﻓﺘﻨـﺪ ﻣﮑﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎﻱ ﺗﺮﻣﺰﮔﻴﺮﻱ بهﭼﺮﺧﻬﺎ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ  . ﺍﻳﻦ ﻣﮑﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎﻱ ﺗﺮﻣﺰﮔﻴﺮﻱ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﭼﺮﺧﺎﻥ ﻧﻴﺮﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﭼﺮﺧﻬﺎ ﮐﻨﺪ ﺷﻮﺩ ﻳﺎ ﭼﺮﺧﻬﺎ ﺍﺯ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﺯ ﺍﻳﺴﺘﻨﺪ. مکاﻧﻴﺴﻤﻬﺎﻱ ﺗﺮﻣﺰ ﭼﺮﺥ ﺑـﺮ ﺩﻭ ﻧﻮﻋﻨـﺪ: ﮐﺎﺳـﻪ ﺍﻱ ﻭ ﺩﻳﺴـﮑﻲ. ﺩﺭ ﺗﺮﻣـﺰ ﮐﺎﺳـﻪ ﺍﻱ ﻓﺸـﺎﺭ ﺭﻭﻏـﻦ ﮐﻔﺸﮑﻬﺎﻱ ﺗﺮﻣﺰ ﻟﻨﺖ ﮐﻮﺑﻲ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳﮏ ﮐﺎﺳﻪ ﭼﺮﺧﺎﻥ ﻳﺎ ﮐﺎﺳﻪ ﭼﺮﺥ ﻣﻲ ﻓﺸﺎﺭﺩ. ﺩﺭ ﺗﺮﻣﺰ ﺩﻳﺴﮑﻲ،  ﻓﺸﺎﺭ ﺭﻭﻏـﻦ ﻟﻨﺘﻬـﺎﻱ ﺗﺮﻣـﺰ ﺭﺍ ﺑـﻪ ﺩﻳﺴﮑﻲ ﭼﺮﺧﺎﻥ ﻣﻲ ﻓﺸﺎﺭﺩ. ﺍﺻﻄﮑﺎﮎ ﺑﻴﻦ ﮐﻔﺸﻬﺎ ﻳﺎ ﻟﻨﺖ ﺗﺮﻣﺰﻫﺎﻱ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎ ﮐﺎﺳﻪ یا ﺩﻳﺴﮏ ﭼﺮﺧﺎﻥ ﻣﻨﺸﺎ ﻋﻤﻞ ﺗﺮﻣﺰﮔﻴﺮﻱ ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﻨﺪ ﺷﺪﻥ و یا توقف ﺣﺮﮐﺖ ﭼﺮﺧﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .

سیستم ترمز شامل قطعات و اجزای بسیاری است. هر کدام یک نقش مشخص و هدف برای تحقق عملکرد مناسب سیستم ترمز دارند. درام ها در برابر کفشک ها وظیفه توقف لیفتراک را در حالی که حرکت می کند، دارند. با این حال، بسیاری از قطعات متحرک وجود دارد که به این عملیات کمک می کند. دو قطعه فولاد کفشک های ترمز را تشکیل می دهند که معمولا توسط مایع ترمز فعال می شوند. ترمز حاصل عمل اصطکاک است؛ بنابراین، لنت ترمزها مقاوم در برابر حرارت هستند.

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ ﭘﺎﺋﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺩﻭ ﺑﺨﺶ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ ﺳﻴﻠﻨﺪﺭ ﺍﺻﻠﻲ ﻳﺎ ﭘﻤﭗ ﺯﻳﺮ ﭘﺎ ﻭ ﻣﮑﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎﻱ ﺗﺮﻣﺰ ﮐﺎﺳﻪ ﺍﻱ ﻳﺎ ﺩﻳﺴﮑﻲ ﺩﺭ ﭼﺮﺧﻬﺎ. ﭘﻤﭗ ﺯﻳﺮ ﭘﺎ ﻳﮏ ﭘﻤﭗ ﭘﻴﺴﺘﻮﻧﻲ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ است. ﻭﻗﺘﻲ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﭘﺪﺍﻝ ﺭﺍ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﺍﻳﻦ ﻓﺸـﺎﺭ ﺑـﻪ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﮑﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ، ﺭﻭﻏﻦ ﺗﺮﻣﺰ ﺍﺯ ﭘﻤﭗ ﺯﻳﺮ ﭘﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﻟﻮﻟﻪ ﺭﺳﺪ .با ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻓﺸﺎﺭ ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﮑﻲ ﮐﻔﺸﮑﻬﺎ ﻳﺎ ﻟﻨﺖ ﺗﺮﻣﺰﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﺳﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺩﻳﺴﮑﻬﺎﻱ ﭼﺮﺧﺎﻥ فشرده می شوند و در نتیجه نیروی مکانیکی پدال ترمز ﺑﻪ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﮑﻲ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺮ ﻣﮑﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎﻱ ﺗﺮﻣﺰ ﭼﺮﺥ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

ﺍﮐﺜﺮ لیفتراک ها ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ ﺑﻮﺳﺘﺮﻱ ﻣﺠﻬﺰﻧﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻤﻲ ﺑﺮ ﭘﺪﺍﻝ ﺗﺮﻣﺰ ﺑﺮﺍﻱ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻳﺎ متوﻗﻒ ﮐﺮﺩﻥ لیفتراک ﮐﺎﻓﻲ است. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﻮﺳﺘﺮ ﺧﺮﺍﺏ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﻣﺰ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ  ولی اپراتور ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺑﻪ ﭘﺪﺍﻝ ﺗﺮﻣﺰ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻨﺪ.

همیشه گفته می شود: «پیشگیری بهتر از درمان است». این امر در مورد لیفتراک ها نیز صدق می کند. در بسیاری از مواقع با چک کردن و بررسی ساده لیفتراک توسط اپراتور، که مطمئنا زمان کوتاهی را از ما می گیرد، احتمال خرابی و معیوب شدن ترمز لیفتراک را به خصوص در هنگام شیفت های طولانی، کاهش چشمگیری خواهیم داد. در زمینه مراقبت و نگه داری از سیستم ترمز، چند نکته و اقدام وجود دارد که بررسی هر کدام از این موارد به سادگی قابل اجرا و پیگیری است. این نکات دهگانه مراقبتی از سیستم ترمز لیفتراک به ترتیب ذیل خواهند بود:

1- بازدیدهای دوره ای سیستم ترمز:

بهتر است مایع ترمز ( روغن ترمز) را بعد از هر دو سال یکبار تعویض کرد. در زمانی که از لیفتراک در نقاط سردسیر و یا دارای آب و هوای مرطوب استفاده می شود، مطلوب است که هر سال تعویض شود. می بایست در ابتدای هر شیفت کاری، سطح روغن ترمز، پدال ترمز، کیفیت کار بوستر و ترمز دستی بازدید شود. همچنین اتصالات، شیلنگ های ترمز، لوله ها، نیروی ترمز، ترمز کاسه ای و دیسکی را هر چند وقت یکبار چک و بازدید شود.

2- بازدید روغن ترمز

دقت نمایید که سطح مایع ترمز به علامت MAX بر روی منبع ذخیره روغن ترمز نزدیک و همسطح باشد. در غیر این صورت، هر مقدار که روغن ترمز کم است، به همان مقدار، روغن ترمز ( از همان رنگ و نوع) را اضافه کرده و سیستم را از نظر نشتی مایع ترمز چک کنید.

3- بازدید ترمز دستی

با نیروی برابر با 10 کیلوگرم، اهرم ترمز دستی را کشیده و آن را امتحان کنید.

4- آزمون کیفیت کار بوستر ترمز

در بخش اول، زمانی که موتور خودرو خاموش است، چند بار فشار دهید تا مطمئن شوید که دیگر مقدار حرکت پدل تغییر نمی کند. در حالی که پدال را نگه داشته اید، موتور را استارت بزنید. زمانی که استارت میزنید، پدال باید مقداری پایین برود.

در بخش دوم، وقتی موتور را استارت زدید، بعد از دو دقیقه آن را خاموش کرده و یک نیروی معمولی به پدال وارد نمایید. اگر پدال ابتدا تا انتها خوابید و پس از هر بار فشار دادن، کوتاه تر شود، این به  معنی آن است که بوستر سالم است. در صورت وجود هرگونه اشکال، شیلنگ خلاء و یا سوپاپ یک طرفه  را بازدید نمایید. همچنین چک کنید تا اتصالات نیز بدون نقص باشند.

در بخش سوم، یک بار دیگر موتور را استارت بزنید. نیرویی معمولی به پدال وارد کنید و در حالتی که پدال را نگه داشته اید، موتور را خاموش کنید. در حدود 30 ثانیه پدال را نگه داشته و در صورت تغییر نکردن ارتفاع پدال، بوستر سالم است.

5- بازدید ترمز کاسه ای

طرز کار سیلندر ترمز چرخ و نشتی احتمالی آن را چک کنید. لنت از نظر ساییدگی و یا هرگونه آسیب دیدگی مصون باشد.

 

سیستم ترمز لیفتراک سهند | سیستم ترمز لیفتراک تویوتا | سیستم ترمز لیفتراک سپاهان | سیستم ترمز لیفتراک کوماتسو | سیستم ترمز لیفتراک دوسان | سیستم ترمز لیفتراک ماکسیمال | سیستم ترمز لیفتراک هلی

اجزاء لیفتراک

اجزاء لیفتراک

اجزاء لیفتراک

اجزاء لیفتراک

لیفتراک ها دارای قطعات متحرک بسیاری هستند که اجازه می دهد که لیفتراک به درستی عمل کند. درک اصطلاحات قطعات و آناتومی لیفتراک برای برقراری ارتباط موثر با دیگران در هنگام کار مهم است. در زیر برخی از قطعات اساسی که آناتومی لیفتراک را تشکیل می دهند، توضیح داده شده است.

شاسی frame 

شاسی همان چهارچوب اصلی دستگاه است که اجزایی مانند دکل، اکسل ها ، چرخ ها، وزنه تعادل، حفاظ فوقانی و نیروی محرکه، همگی بر روی نصب می شوند که شکل آن در زیر آمده است.

وزنه تعادل  Counterweight

وزنه تعادل جسمی از جنس چدن است که در قسمت پشت لیفتراک قرار می گیرد تا تعادل تمامی قطعاتی که بر روی شاسی لیفتراک سوار شده اند را حفظ کرده و در زمان جا به جایی محصولات دچار مشکل نشود.

دکل لیفتراک  MAST

دکل لیفتراک مجوعه ای عمودی که از تعدادی ریل است که اجازه می دهد تا بارگیری و تغییر ارتفاع بار بصورت عمودی صورت پذیرد. این ریل ها توسط موتور هیدرولیکی و یا توسط نیروی زنجیر دکل را حرکت می دهند. برای اکثر لیفتراک ها، دکل در سمت جلو لیفتراک و به طور مستقیم در خط دیدار اپراتور این دستگاه طراحی شده است.

دکل های لیفتراک دارای بخش های مختلفی هستند که چرخ دنده ها را همراه با شاخک ها بالا و یا پایین می برند و در حالت کلی میتوان بصورت زیر تقسیم بندی نمود :

 • دکل دو مرحله ای Duplex
 • دکل سه مرحله ای Triplex
 • دکل چهار مرحله ای Quad

هنگام انتخاب یک لیفتراک، مهم است که با ویژگی های مختلف و اصطلاحات لیفتراک آشنا باشید: ارتفاع دکل، ارتفاع بالابری(Lifting height) و ارتفاع دکل در پایینترین ارتفاع. این اطلاعات به شما این امکان را می دهد که لیفتراکی انتخاب کنید که برای پاسخگویی به نیازهای خاص و برنامه های شما طراحی شده است.

سیلندر دکل LIFT CYLINDER

این سیلندر باعث حرکت عمودی دکل می شود، سیلندر بالابر عموما از نوع هیدرولیکی است و یک سیلندر هیدرولیکی تک جهته است، به این معنی که در یک جهت عمل می کند.

سیلندر TILT CYLINDER

شبیه به سیلندر بالابر، این سیلندر زاویه شیب دکل را نسبت به زمین کنترل می کند.

شاخک ها

چنگال های لیفتراک برای تماس مستقیم با بار برای حمل و نقل استفاده می شود. آنها به لیفتراک متصل می شوند و برای حمل بار از پایین طراحی شده اند. چنگال های بالابر به تمام شکل ها و اندازه ها تولید و استفاده می شوند و طیف گسترده ای از انواع شاخک ها برای کارهای مختلف موجود می باشد.

نگهدارنده بار Load Backrest

نگهدارنده بار تکیه گاه ثانویه ای برای بار فراهم می کند و باعث می شود و مانع لغزش به عقب بار به سمت اپراتور لیفتراک در طول بلند شدن و حین حرکت می شود.

نیروی محرکه لیفتراک

نیروی محرکه لیفتراک به منبع تامین نیروی لیفتراک اشاره دارد که می تواند شامل موتور و یا باطری باشد که بسته به نوع لیفتراک، میتواند لیفتراک برقی، لیفتراک دیزل و یا لیفتراک دوگانه سوز ساخته شود. برای لیفتراک های احتراق داخلی، موتور معمولا در سمت عقب لیفتراک و زیر صندلی واقع شده است.

لاستیک لیفتراک

تمام لیفتراک ها نیاز به استفاده از لاستیک دارند، اما انواع لاستیک ها و چیدمان لاستیک ها در لیفتراک می تواند به طور قابل توجهی متفاوت باشد. لیفتراک هایی که از چهار لاستیک استفاده می کنند، می توانند بارهای سنگین را بردارند و برای بسیاری از کاربردها چند منظوره استفاده شوند. لیفتراک های سه چرخ برای محیط های داخلی که در آن فضا محدود است و توانایی چرخش و حرکت به صورت موثر مهم است ایده آل هستند

به طور کلی دو نوع لاستیک لیفتراک وجود دارد:

لاستیک توپر لیفتراک

لاستیک های توپر (Cushion Tires) بهترین گزینه در کاربردهای انبارداری داخلی یا فضاهای سرپوشیده هستند. بر خلاف لاستیک خودرو، آنها به طور کامل از لاستیک ساخته شده اند. این نوع لاستیک های لیفتراک برای عملکرد مناسب نیاز به سطوح صاف و مسطح دارند. لاستیک های توپر دارای وزن بالایی هستند و با توجه به اینکه درون تایر  پر از مواد لاستیکی است میتوانند وزن بالایی را نسبت به لاستیک های بادی لیفتراک، تحمل کنند. ساختار کلی و دوخت لاستیک های توپر لیفتراک تقریبا مشابه لاستیک های بادی می باشد.

لیفتراک هایی که در انبارهای بازیافت مواد فلزی و آهنی و همچنین در کارخانجات شیشه با سطوح تیز و برنده و آسیب زننده کار می کنند، ضروری است که از لاستیک توپر استفاده کنند، لاستیک بادی برای این لیفتراکها در این محیط، دارای عمری کوتاه و سبب افزایش هزینه های نگهداری برای صاحب صنعت می باشد.

لاستیک بادی لیفتراک

به طور کلی، لاستیک های پنوماتیک (Pneumatic Tires) برای برنامه های کاربردی در فضای باز طراحی شده اند. این نوع لاستیک های لیفتراک به طور کلی بهترین گزینه برای زمین ناهموار هستند.

همراه با لاستیک بادی لیفتراک از تیوب و نوار ( شال دور رینگ، به منظور محافظت از تیوب در برابر آسیب های رینگ ) استفاده می شود . که به دلیل ساختار مقاوم و متفاوت از لاستیک های معمولی، میتواند وزن بسیار بالایی را با توجه به ابعاد کوچکش تحمل کند. دارای انعطاف دیواره بالایی است و با افزایش لایه طوقه، قدرت و میزان تحمل لاستیک نیز افزایش می یابد.

لیفتراک هایی که در انبارهای جابه‌جایی صنایع آسیب پذیر و شکننده فعالیت می کنند، ضروری است که از لاستیک بادی به دلیل انعطاف بیشتر و دارای قابلیت ضربه نزدن به کالای در حال حمل بر روی شاخ لیفتراک، استفاده کنند، استفاده از لاستیک توپر برای این لیفتراک سبب افزایش آسیب به کالاهایی که در توسط لیفتراک در حال جابه‌جا شدن هستند، می شود.  همچنین در کاربردهای فضای باز که دارای سطوح ناهمواری هستند استقاده از لاستیک های توپر برای لیفتراک باعث انتقال ضربات ناشی از سطوح به لیفتراک و همچنین اپراتور لیفتراک در دراز مدت خواهد بود.

کابین اپراتور OPERATOR CAB

کابین لیفتراک اتاق محل استقرار راننده است و بسته به نیاز می تواند بصورت باز یا بسته باشد و ادواتی مانند صندلی، پدال، اهرم ها، فرمان و غیره قرار گرفته تا به راحتی اپاتور بتواند از آن استفاده کند. از آنجایی که همیشه احتمال سقوط کالا و بار هنگام بارگیری و جابجایی وجود دارد؛ سقف این کابین از جنس فلز ساخته شده است تا در برابر خطرات احتمالی از جان راننده حفاظت کند.

سیستم فرمان لیفتراک OPERATOR STEERING WHEEL

با کمک این سیستم اپراتور می تواند حرکت چرخ های عقب یا همان چرخ های فرمان لیفتراک را کنترل می کند.

اهرم های LEVERS

اهرم های مختلفی در مقابل صندلی اپراتور لیفتراک وجود دارد که حرکت دکل و شاحک ها را کنترل می کند که می تواند شامل موارد زیر باشد:

Tilt Lever : زاویه چنگال را نسبت به زمین را کنترل می کند.

Lift Lever : ارتفاع شاخک ها را کنترل می کند.

Side Shift Lever : حرکت افقی شاخک ها توسط ساید شیفت ( در صورت وجود)

حفاظ بالای سر OVERHEAD GUARD

حفاظت از اپراتور لیفتراک یکی از ویژگی های مهم ایمنی است. هدف از حفاظ بالای سر استفاده از سقف های فلزی با قابلیت ضربه پذیری بالا می باشد تا از جان راننده را در برابر حوادث احتمالی محافظت کند.

تجهیزات هشدار دهنده  Warning Devices 

تجهیزات هشداری در این ماشین آلات عبارت انداز تجهیزات هشداری دیداری و شنیداری هستند که از این موارد می توان به بوق، دنده عقب، چراغ گردان، چراغ چشمک زن و بلندگو اشاره کرد.

 

اجزاء لیفتراک سهند | اجزاء لیفتراک تویوتا | اجزاء لیفتراک کوماتسو | اجزاء لیفتراک سپاهان | اجزاء لیفتراک هلی | اجزاء لیفتراک ماکسیمال | اجزاء لیفتراک برقی | اجزاء لیفتراک دیزل 

نگهداری صحیح لیفتراک در فصل زمستان

نگهداری صحیح لیفتراک در فصل زمستان

نگهداری صحیح لیفتراک در فصل زمستان

نگهداری صحیح لیفتراک در فصل زمستان

کار کردن در برف و سرما کار ساده ای نیست. با این حال، با نوآوری و پیشرفت های مدرن همانند لیفتراک ، در سخت ترین شرایط سرما عملیات انتقال و جابجایی مواد را در فضای باز قابل انجام کرده است.

تغییر دما و شرایط آب و هوایی ممکن است بر قابلیت اطمینان و عملکرد لیفتراک ، تجهیزات انبارداری و ایمنی اپراتور لیفتراک ، تاثیر بگذارد. با رعایت چند نکته و اقدامات ساده می توان عملکرد لیفتراک را در شرایط سرد بهینه سازی کرد :

لیفتراک شما یک سرمایه بزرگ است. بازدید منظم از مایعات یعنی محافظت از لیفتراک در برابر خرابی، آسیب به اجزای فنی . بنابراین یاد بگیرید که چطور مایعات خودروی خود را چک کنید و این کار را به طور منظم انجام دهید. وقتی شیوه صحیح چک کردن مایعات خودرو را یاد بگیرید، انجام این کار زیاد طول نمی‌کشد.

1) چک کردن ضد یخ لیفتراک – لیفتراک شما یک سرمایه بزرگ است. بازدید منظم از مایعات یعنی محافظت از لیفتراک در برابر خرابی، آسیب به اجزای فنی. قبل از هر استفاده رادیاتور و مخزن لیفتراک را بررسی کنید ، انجام این کار به معنای واقعی کلمه جلوگیری از انجماد و انهدام موتور است. در دفترچه راهنمای لیفتراک شما نوشته شده است که چه زمانی باید مایعات لیفتراک را چک کنید، اما در دفترچه لیفتراک فقط به حداقل رسیدگی لازم برای اشاره شده است. بنابراین خودتان برنامه‌ریزی کنید که مداوم مایعات را چک کنید.

2) چک کردن روغن موتور لیفتراک – روغن موتور را باید هنگامی چک کنید که موتور خودرو تقریبا به مدت ۱ ساعت خاموش مانده و خنک شده باشد تا روغن‌هایی که در مجاری روغن، سرسیلندر و دیگر اجزای موتور هستند به کارتر برگردند تا مقدار روغنی که روی گیج می‌خوانید اشتباه نباشد. با مراجعه به دفترچه راهنما محل گیج روغن را پیدا کنید. انگشت خود را داخل حلقه گیج روغن فرو کنید و گیج را کاملا بیرون بکشید و هر گیره‌ احتمالی که گیج را سر جایش نگه می‌دارد آزاد کنید. با استفاده از یک دستمال کاغذی یا یک تکه پارچه گیج روغن را پاک کنید تا بتوانید به وضوح آن را بخوانید. گیج روغن را دوباره سر جایش فرو کنید و آن را به سمت پایین فشار دهید تا به پایین‌ترین نقطه ممکن برسد. سپس گیج را دوباره بیرون بکشید و این بار سطح روغن را بررسی کنید. پس از انجام کار گیج روغن را دوباره سر جایش قرار دهید.

 

3) تجهیز لیفتراک به وسایل زمستانی مناسب – مجهز کردن لیفتراک به کابین های سرپوشیده یکی ازمهمترین راه کار در فصل زمستان می باشد. استفاده از زنجیر چرخ برای لاستیک های لیفتراک به جهت راحتی حرکت و چرخش لیفتراک در سطوح برفی و لغزنده و همچنین چک کردن روشنایی لیفتراک برای استفاده در زمان بارش برف و جلوگیری از کاهش دید اپراتور جایگزینی درصورت ضعیف بودن آن.

4) بررسی قطعات اساسی لیفتراک – یکی دیگر از بهترین روشها برای انجام هر عملیات لیفتراک در فضای باز، حصول اطمینان از این است که لیفتراک برای شرایط سرد هوا آماده است. در مورد هوای سرد، سیستم الکتریکی یکی از فاکتورهای ضروری است. باتری، پایانه ها، کنتاکتورها و سیستم هیدرولیک تحت تاثیر هوای سرد است و لازم است اطمینان حاصل شود که دستگاه شما از این مناطق نشت نکند و علاوه بر این اطمینان حاصل کنید که تمام اجزای متحرک مربوط به این اجزا از شرایط کار مطلوب برخوردار هستند. علاوه بر این، یکی دیگر از خطرات بالقوه ای که در شرایط سرد در انتظار اپراتورها می باشد، لاستیک لیفتراک ضعیف است که می تواند باعث از دست رفتن کشش یا توقف لیفتراک شود. همچنین قبل از استفاده، اپراتور باید فشار روی تمام لاستیک ها را بررسی کند. لازم به ذکر است که لاستیک های بیش از حد فرسوده بیشتر در معرض تخریب قرار می گیرند که می توانند باعث آتش سوزی لیفتراک شوند.

5) اطمینان حاصل کنید که لیفتراک گرم می شود – بسیاری از آنها قصد دارند تا لیفتراک خود را قبل از خروج در صبح های زمستانی سرد گرم کنند. توصیه های مشابه برای استفاده از هر لیفتراک استفاده می شود زیرا عدم انجام این کار می تواند دامنه وسیعی از حوادث را ایجاد کند. استفاده از لیفتراک با موتور سرد، امکان وقوع طیف گسترده ای از مسائل مربوط به احتراق و انتقال را بدنبال دارد.

10 قانون ایمنی در لیفتراک

10 قانون ایمنی در لیفتراک

10 قانون ایمنی در لیفتراک

10 قانون ایمنی در لیفتراک

در مطلب زیر 10 قانون ایمنی برای کار با لیفتراک را ارائه شده است که به منظور تامین و ارتقاء سطح ایمنی و حفاظت نیروی کار و همچنین صیانت نیروی انسانی و منابع توصیه می کنیم این راهنمای جامع را مطالعه نمایید.

1) چک کردن لاستیک لیفتراک قبل از استفاده

ضروری است که قبل از هر بار استفاده از لیفتراک، لاستیک های خود را بررسی کنید. عملكرد لیفتراک با لاستیک های فرسوده مي تواند منجر به انفجار يا آتش سوزي لیفتراک شود. علاوه بر این، اگر قبل از استفاده از لیفتراک، لاستیک فشار مناسب نداشته باشد، به دستگاه در حین کار صدمه خواهد زد.

2) Operate Hands Free 

یکی دیگر از قواعد ابتدایی که بایستی اپراتور از آن پیروی کند این است که هنگام هدایت لیفتراک تمرکز بر روی کنترل لیفتراک باشد. استفاده از تجهیزاتی همانند ‘گوشی همراه صدمات جبران ناپذیری به بار خواهد آورد.

3) بررسی سطوح مایع باتری و روغن هیدرولیک

با توجه به اولین نکته در این فهرست، قبل از استفاده از لیفتراک چک کردن میزان باتری و سطح مایع هیدرولیکی نیز لازم است. عدم انجام این کار می تواند منجر به بد عمل کردن چنگال ها شود که می تواند موجب ایجاد خسارت به دستگاه شود.

4) از لیفتراکی که مورد بازرسی قرار نگرفته باشد استفاده نکنید 

وسیله نقلیه ای که بازرسی نشده است، برای کار ایمن نیست چرا که می تواند طیف وسیعی از مسائل را به حساب آورد.

5) با سرعت مجاز با لیفتراک حرکت نمایید

قابل درک است که اکثر کارگران می خواهند  کار را در اسرع وقت انجام دهند. رانندگی لیفتراک در سرعت های بیش از حد می تواند برخورد با افراد پیاده و یا برخورد با دستگاه دیگری ایجاد کند؛ با اعمال محدودیت سرعت راننده زمان بیشتری برای واکنش نشان دادن دارد و خطرات ناشی از آن را مهار می کند.

6) فرد دیگری را بر لیفتراک سوار نکنید

مطابق با SlideShare، تمام لیفتراک ها فقط برای یکنفر راننده طراحی شده اند. با این حال، در برخی موارد مشاهده می شود که اپراتورهایی وجود دارند که تمایل دارند یک همکار بر روی لیفتراک سوار کنند. ایم عمل باعث ایجاد تعادل ناهموار در وسیله نقلیه می شود و می تواند منجر به حادثه شود.

7) از توقف های ناگهانی خودداری نمایید

توقف به طور ناگهانی می تواند سبب افتادن بار از شاخک ها شود که به طور بالقوه می تواند به کارکنان و پرسنل مسئول تخلیه مواد را آسیب برساند.

8) عدم بارگیری بر روی رمپ Ramps 

بارگیری بر روی رمپ همچنین می تواند تعادل لیفتراک را از بین ببرد و باعث بروز حادثه گردد.

9) عدم ترک لیفتراک در حال کار

اطمینان حاصل شود که لیفتراک در مکانی مشخص شده در پایان هر شیفت کاری، خاموش و پارک شده باشد. علاوه بر این، ضروری است که ترمز لیفتراک فعال شود تا لیفتراک ثابت باقی بماند.

10) اطمینان حاصل کنید که اپراتور دارای صلاحیت است

کارکرد با لیفتراک بدون آموزش و یا مجوز می تواند منجر به حادثه و مجموعه ای گسترده از خسارت ها شود.

10 قانون ایمنی در لیفتراک سهند | 10 قانون ایمنی در لیفتراک دوسان | 10 قانون ایمنی در لیفتراک تویوتا | 10 قانون ایمنی در لیفتراک کوماتسو | 10 قانون ایمنی در لیفتراک هلی | 10 قانون ایمنی در لیفتراک ماکسیمال

نگهداری از لیفتراک برقی

نگهداری از لیفتراک برقی

نگهداری از لیفتراک برقی

نگهداری از لیفتراک برقی

لیفتراک های الکتریکی از تکنولوژی های پویا و نوآورانه ای هستند که به عنوان راه حل های سازگار با محیط زیست و مقرون به صرفه شناخته شده اند. با این حال، همانند هر وسیله دیگری، برای اطمینان از کارکردن مطلوب، این تجهیزات نیاز به تعمیر و نگهداری دارند. در ذیل چند نکته در مورد چگونگی نگهداری از لیفتراک برقی برای عملکرد موثر در کسب کار شما بیان می شود:

 • قطعات مکانیکی

توجه به این موضوع قابل توجه است که لیفتراک های دوگانه سوز و لیفتراک های الکتریکی اختلاف زیادی در قطعات و لوازم خود دارند. برای این دستگاهها نیازی به خرید ضد یخ، روغن موتور یا سنسور اکسیژن نخواهید داشت چرا که این وسایل نقلیه بر اساس احتراق داخلی کار نمی کنند و نیروی محرکه این تجهیزات نیروی الکتریکی است. با این حال، ضروری است که شرکت هایی که از این لیفتراک ها استفاده می کنند توجه خود را بر روی برد کنترل دستگاه متمرکز کنند که به عنوان قلب این وسیله نقلیه عمل می کند. سیم کشی نیز بخش دیگری از لیفتراک های الکتریکی است که باید مورد توجه قرار گیرد و باید در همه زمان ها بهینه سازی شود. لیفتراک های برقی مانند دیگر همتایان گازی و دیزلی باید از اکسیداسیون و زنگ زدگی محافظت شوند.

 • بررسی قبل از هر استفاده

همانند هر دستگاه دیگر، لیفتراک های الکتریکی قبل از استفاده، باید روزانه چک شوند. این امر برای پیشگیری از برخی مشکلات ضروری است. قبل از هر استفاده، که از کارکرد دکل مطمئن شوید. علاوه بر این، ترمز ها و لاستیک ها چک کنید تا اطمینان حاصل شود که آنها به درستی پر می شوند. انجام این کار می تواند از هر گونه آسیب جانبی به لیفتراک و افزایش ایمنی در محل کار کمک کند.

 • تمرکز بر روی باطری لیفتراک

در اکثریت باطری های جدید لیفتراک برقی عمر مفیدی که برای آن در نظر گرفته می شود 1500 سیکل کاری می باشد. که برای اطلاع از طول عمر باطری (Life time) می توان به کاتالوگ مربوط به محصول مورد نظر مراجعه نمود. پس با هربار شارژ کردن باطری یک چرخه یا سیکل کاری از عمر باطری کاسته خواهد شد.

با توجه به شرایط کاری سنگین تجهیزات انبارداری از جمله لیفتراک، نیروی محرکه (باطری) این نوع دستگاهها برای عمر طولانی طراحی شده اند. حتی با در نظر گرفتن اینکه این نوع باطری ها برای یک عمر طولانی طراحی شده است در کنار آن نیز باید این اطمینان حاصل شود که نحوه شارژ این باطری ها بگونه ای باشد که شرکت سازنده برای آن طراحی و پیش بینی کرده است. غفلت و یا هرگونه سهل انگاری در این مورد باعث تحمیل هزینه های اضافی بر شرکت ها و یا کارخانجاتی می شود که از این وسایل جابجایی استفاده می کنند.

 1. بهتر است که شارژ کامل باطری در انتهای شیفت و پس از 8 ساعت کاری صورت گیرد و یا باطری زمانی شارژ شود که  حداقل 30% از آن دشارژ شده باشد . ( در نظر داشته باشید که با هر بار شارژ یک سیکل از عمر باطری کاسته می شود پس استفاده کامل از باطری لیفتراک و در انتها شارژ کامل آن توصیه می شود)
 2. مایع الکترولیتی داخل باطری قبل از شارژ باید حداقل 10 درجه سانتی گراد باشد پس بهتر است که شارژ باطری در محیطی با تهویه مناسب صورت گیرد در غیر اینصورت شارژ کامل انجام نخواهد شد.
 3. تنها جریان مستقیم (DC) باید برای شارژ استفاده شود.
 4. از کاهش بیشتر از 80% انرژی باطری شدیدا اجتناب شود برای اینکه اینکار عمر باطری را بشدت کاهش خواهد داد.
 5. هرگز یک چرخه شارژ را اگر غیر ضروری است قطع نکنید؛  پیشنهاد می شود وقتی تصمیم به شارژ باطری گرفته شد اجازه داده شود فرآیند شارژ تا انتها صورت گیرد.

نگهداری از لیفتراک برقی او ام OM | نگهداری از لیفتراک برقی سهند | نگهداری از لیفتراک برقی تویوتا | نگهداری از لیفتراک برقی کوماتسو | نگهداری از لیفتراک برقی دوسان | نگهداری از لیفتراک برقی هلی | نگهداری از لیفتراک برقی زوم لاین

لیفتراک شانتویی SHANTUI

لیفتراک شانتویی SHANTUI

لیفتراک شانتویی SHANTUI

لیفتراک شانتویی SHANTUI

شرکت ماشین آلات راهسازی شانتویی SHANTUI در سال 1980 در منطقه شاندونگ در شمال چین راه اندازی گردید و هم اکنون یکی از 20 تولید کننده عمده تجهیزات راهسازی در جهان میباشد . این شرکت در دهه های اخیر توانسته است بخش قابل توجهی از نیروی مورد نیاز , جهت توسعه اقتصادی چشمگیر چین را فراهم کند . گستره محصولات شانتویی شامل انواع بلدوزر , لودر , بیل مکانیکی , لوله گذار , گریدر , غلطک , لیفتراک , میکسر بتون و پمپ های پشت کامیونی است .همچنین تامین کننده عمده زیربندی , گیربکس , اجزاء هیدرولیکی و اجزاء ساختار فلزی برای سایر شرکت ها میباشد .

شرکت شانتویی در حال حاضر بیش از 120 مدل مختلف از انواع ماشین آلات راهسازی را تولید میکند که به عنوان نمونه میتوان به ظرفیت تولید سالانه بیش از 15/000 دستگاه بلدوزر , 5000 دستگاه ماشین آلات بتن , 180/000 کفشک , 25/000 گیربکس و 1/4 میلیون رولیک زیر بندی ماشین آلات راهسازی اشاره کرد.

شرکت شانتویی در سال 1995 سرمایه گذاری مشترکی را با کوماتسو ژاپن آغاز نموده است و در سال 2007 موفق به اخذ عنوان “برند عالی چین” جهت تولید بلدوزرهای خود شده است . سامانه فروش و بازاریابی و همچنین خدمات پس از فروش شانتویی گستره وسیعی را در سراسر جهان در برگرفته و محصولات این شرکت در بیش از 120 کشور جهان از طریق شعباتی در امارات متحده عربی , آفریقای جنوبی , روسیه , برزیل و هنگ کنگ به فروش می رسد .

هدف شرکت شانتویی پیشتازی در عرصه جهانی است و در راستای نیل به این هدف توسعه خطوط تولید ماشین آلات راهسازی و قطعات یدکی را با قدرت ادامه خواهد داد.

لیفتراک شانتویی در مدل های دیزلی ، دوگانه سوز و برقی تولید می شود . کمپانی شانتویی در جهت حرکت رو به جلو و رفع نیاز بازار مدل های مختلف را با نام های مختلف تولید کرده است.

لیفتراک دیزل شانتویی

نکته قابل توجه در رابطه با لیفتراک های دیزلی این است که موتورهای استفاده شده در این لیفتراک ها به جهت افزایش راندمان و کاریی هر چه بهتر لیفتراک شانتویی از برند های معروف موتور دیزلی Yanmar ، موتور دیزلی Nissan ، موتور دیزلی Isuzu ، موتور دیزلی Cummins و موتور دیزلی ولو استفاده می کند.

لیفتراک دوگانه سوز شانتویی

این مدل از لیفتراک ها با موتور تولیدی از شرکت نیسان با مدل ۲۵K هست. آلودگی کم ، مصرف بهینه و قدرت مناسب برای این مدل از مزیت های این موتور برای لیفتراک شانتویی می باشد.

لیفتراک برقی شانتویی

از ویژگیهایی که می توان برای لیفتراک برقی شانتویی نام برد میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

 • دارای موتور برقی با جریان AC با ولتاژ کاری ۴۸ ولت و ظرفیت حمل بار تا ۲٫۵ تن
 • ظرفیت بالا بری بسیار خوب تا ۶۰۰۰ میلیمتر
 • زاویه چرخش بسیار خوب
 • زاویه دید دکل خوب
 • شارژ دهی مناسب در ساعات کاری
 • سرعت حرکت خوب
 • فرمان هیدرولیک و صندلی راحت راننده

 

قیمت لیفتراک متناسب با سوخت لیفتراک، تناژ و ظرفیت لیفتراک، برند و…. متفاوت می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر، ارسال کاتالوگ، درخواست مشخصات فنی ، پیش فاکتور و… در رابطه با فروش انواع لیفتراک شانتویی (برقی، دیزل و دوگانه سوز) بصورت صفر و کارکرده در تناژهای مختلف و تجهیزات انبارداری ( انواع جک پالت، استاکر برقی و دستی، پالت تراک و ریچتراک) و تامین قطعات آنها، باطری لیفتراک برقی ، لاستیک های توپر و بادی، انواع الحاقیه های لیفتراک و تعمیر و سرویس و نگهداری تجهیزات انبارداری می توانید با ما در ارتباط باشید.

لیفتراک شانتویی SHANTUI | فروش لیفتراک شانتویی SHANTUI | نمایندگی لیفتراک شانتویی SHANTUI | لیفتراک دیزل شانتویی | لیفتراک دوگانه سوز شانتویی | لیفتراک برقی شانتویی | لیفتراک 2 تن شانتویی | لیفتراک 2.5 تن شانتویی | لیفتراک 3 تن شانتویی | لیفتراک 5 تن شانتویی | لیفتراک شانتویی دیزل | لیفتراک شانتویی برقی | لیفتراک شانتویی دوگانه سوز | فروش لیفتراک شانتویی | قطعات لیفتراک شانتویی | واردات لیفتراک شانتویی | لاستیک لیفتراک شانتویی | باطری لیفتراک شانتویی

لاستیک لیفتراک

فروش لاستیک لیفتراک

فروش لاستیک لیفتراک

فروش لاستیک لیفتراک

همیشه این سوال برای مصرف کننده مطرح است که از لاستیک مناسب برای لیفتراک خود استفاده می کند یا نه؟ و یا چه زمانی باید لاستیک لیفتراک با یک لاستیک جدید جایگزین شود؟

لاستیک توپر لیفتراک & لاستیک بادی لیفتراک

به عنوان یک قاعده کلی: لاستیک های توپر لیفتراک برای استفاده در محیط های داخلی و لاستیک های پنوماتیک (بادی) لیفتراک در فضای باز استفاده می شوند. لاستیک های توپر برای سطوح صاف داخل انبار و یا فضای باز (فقط آسفالت) ساخته شده است.

در کل لاستیک لیفتراک را می توان به سه دسته کلی تقسیم بندی نمود :

لاستیک پنوماتیک (بادی)

لاستیک های لیفتراک بادی (pneumaticبسیار شبیه به تایرهای سنگین موجود در کامیونهای بزرگراه هستند. این نوع لاستیک ها با هوا پرشده اند. دارای عمق آج زیاد هستند و اغلب از لاستیک با دوامی ساخته می شوند. در این نوع لاستیک لیفتراک در بعضی از برنامه های کاربردی سنگین، به جای هوا با مایع پلی یورتان پر می شود. لیفتراک با تایر پنوماتیک به دلیل انعطافی که این نوع لاستیک ها دارند در سطوح ناصاف دارای عملکرد بهتری هستندبنابراین راننده لیفتراک می تواند مدت زمان بیشتری بدون آنکه صدمه ای به دستگاه وارد شود در سطوح خشن حرکت کند و در عین حال کاربرد تایرهای بادی باعث افزایش عمر مفید لیفتراک می شود.

لاستیک توپر لیفتراک

تایرهای توپر بسیار شبیه به تارهای بادی هستند، با این تفاوت که محفظه هوا را ندارند، بنابراین هیچ وقت پنچر نمی شوند. در این تایرها به طور معمول لایه لاستیکی بر روی یک حلقه فلزی قرار می گیرد (تایرهای حلقه ای). عمر تایرهای توپر بسیار زیاد است ولی مثل تایرهای بادی باعث افزایش عمر مفید لیفتراک نمی شود. تایرهای توپر در دو مدل حلقه ای (press on) و استاندارد تولید می شوند. این تایرهای برای کارهای سنگین طولانی مدت خارج از فضای کارگاه مناسب نمی باشند، شعاع گردش بیشتری نسبت به تایرهای بادی دارند و در مقایسه با تایرهای بادی نیاز به نگهداری بیشتری دارند.

لاستیک لیفتراک پلی اورتان

این نوع تایرهای بسیار سبک، دارای چسبندگی فوق العاده و مقاومت غلتشی بسیار کمی هستند. این تایرها بیشتر برای لیفتراک های الکتریکی و آن هم برای فضای کارگاهی کاربرد دارند. تایرهای پلی اورتان شبیه به تایر های حلقه ای هستند. این تایرها بر روی ریچتراک ها و استاکرها ، پالت تراک ها و جک پالت ها نیز نصب می شوند. این تایرها دارای شعاع گردش عالی هستند. از این تایرها نمی توان برای محیط خارج از کارگاه و حتی برای کارهای سبک استفاده کرد.

نوع کاربری و محل کار تعیین می کند که چه تایری مناسب لیفتراک می باشد. به هر حال خیلی از لیفتراک ها برای نوع خاصی از تایر طراحی شده اند که تایر آن ها را نمی توان با مدل دیگری تغییر داد. لیفتراک هایی که در فضای باز و کارهای سنگین استفاده می شوند نیازمند تایرهایی بادی با چسبندگی زیاد هستند در لیفتراک های الکتریکی با کاربری محدود از تایرهای پلی اورتان استفاده می شود.جدول زیر برخی از تفاوت های این سه گروه از لاستیک را نشان می دهد.

 

لاستیک توپرلاستیک بادیلاستیک پلی اورتان
نحوه کاربردStandardStandardPress on
سطوح ناهموار خارج انبارNoYesNo
سطوح هموار خارجی انبارYesYesNo
کاربرد داخل انبارYesYesYes
شعاع چرخشخوبشعاع چرخشی بزرگترعالی

در سالهای اخیر با توجه به ورود لاستیک هایی دارای عدم مرغوبیت کافی در بازار ماشین آلات، داشتن منبع مطمئن جهت تهیه تایرهای بروز و با کیفیت مناسب در جلوگیری از توقف های دستگاه، ضروری بنظر می رسد .

شرکت آذران پیشرو صنعت نظر به اهمیت صنعت جابه جایی مواد در اجرا و پیشبرد اهداف والای پروژه های ملی و صنعتی کشور با هدف ایجاد یک مجموعه متخصص در زمینه فروش انواع لاستیک لیفتراک با انواع برند ایرانی و خارجی اقدام به فروش و ارسال این نوع لاستیک ها به تمام نقاط کشور نموده است.

با توجه به اینکه کیفیت برتر باعث افزایش بهره وری و سهم فروش در بازار به صورت دراز مدت و پایدار و هم چنین بقاء و موفقیت یک فروشگاه می شود لذا محصولات ارائه شده دارای بهترین کیفیت قیمتی رقابتی می باشند و این شرکت توانسته است نظر مشتریان خود را جلب نماید.
در این شرکت لاستیک لیفتراک در سایزهای زیر ارائه می گردد:
لاستیک لیفتراک 9*6.00
لاستیک لیفتراک 10*6.50
لاستیک لیفتراک 12*7.00
لاستیک لیفتراک 15*8.15 (15*9*28)
لاستیک لیفتراک 15*8.25

تمامی محصولات ارائه شده دارای گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.

 

لاستیک لیفتراک | فروش لاستیک لیفتراک | نمایندگی لاستیک لیفتراک | لاستیک لیفتراک بادی | لاستیک لیفتراک توپر | لاستیک بادی لیفتراک | لاستیک توپر لیفتراک

لیفتراک گودسنس GOODSENSE

لیفتراک گودسنس GOODSENSE

لیفتراک گودسنس GOODSENSE

لیفتراک گودسنس GOODSENSE

شرکت گودسنس GOODSENSE تامین کننده پیشرو و حرفه ای لیفتراک در چین است. این شرکت با تولید لیفتراک هایی با تناژ  1-48 تن در سال 2006 کار خود را آغاز کرد. امروزه، GOODSENSE یک شرکت بزرگ تولید کننده تجهیزات جابجایی است که طیف گسترده ای از تجهیزات بارگیری مواد از جمله لیفتراک های دیزلی 1-48 تن ، لیفتراک های برقی 1-12 تن، سایدلودر، و سایر تجهیزات انبار را تولید و به بازار عرضه می کند.

ساختمان دفتر مرکزی شرکت در شهر توسعه یافته توسط اقتصاد خصوصی  Taizhou در استان ژجیانگ چین واقع شده و مساحت 200000 متر مربع را پوشش می دهد. فناوری و امکانات و تجهیزات شرکت شامل دستگاه برش لیزر، دستگاه برش CNC پلاسما با تکنولوژی بالا، دستگاه برش شعله NC، روبات جوش، خط بلاستینگ با عملکرد بالا، خط رنگ کوره ای، خطوط تست PRC و غیره است، که باعث شده است که این شرکت بالغ بر 15000 دستگاه را روانه بازار کند.

ابتدایی ترین ویژگی در لیفتراک گودسنس دیزل که باید به آن اشاره نمود موتور دیزل آن می باشد که ساخت کمپانی ISUZU و  YANMAR می باشد. در برخی از سری ها، موتور های دیزل سوار شده بر روی لیفتراک های گودسنس از شرکت های پرکینز،  XICHAI ، CUMMINS ، VOLVO ، QUANCHAI می باشد. خود این نشان دهنده وجود کیفیت تولید در این سری از لیفتراک های تولید توسط کمپانی GOODSENS می باشد.

از ویژگی های لیفتراک گودسنس دوگانه سوز که می توان به آن اشاره کرد، موتور تامین کننده قدرت این نوع ازلیفتراک می باشد که از طریق کمپانی نیسان NISSAN تامین می شود، این موتور قابلیت مصرف سوخت بنزین و گاز مایع LPG دارا می باشند و از مزایای این نوع موتور می توان به پایداری ، مصرف بهینه ، صدای کم اشاره نمود.

و از ویژگی های لیفتراک گودسنس برقی می توان به : موتور AC قدرت مند و بهینه شده، اتاق بزرگ و محل کار راحت، دارای شستی اضطراری خاموش کننده لیفتراک، باتری های با کیفیت برای تامیین انرژی مورد نیاز لیفتراک، ال سی دی نمایش دهنده اطلاعات حیاتی اشاره نمود.

تیم خلاق تحقیق و توسعه شرکت گودسنس، آنها را قادر می سازد که ضمن توجه به کیفیت، ایمنی و راحتی ، لیفتراک هایی سازگار با محیط زیست ارائه نمایند.

شرکت گودسنس دارای گواهینامه بین المللی ISO9001: 2000 و SGS می باشد و برای محصولات تولیدی این شرکت گواهینامه های CE، گواهینامه EPA آمریکای شمالی و گواهی روسیه GOST صادر شده است.

علاوه بر اینکه شبکه فروش داخلی لیفتراک شرکت گودسنس سراسر کشور چین را پوشش داده، محصولات این شرکت طبق آخرین آمار در سال 2017 بیش از 123 کشور صادر می شود. شرکت GOODSENSE خود را متعهد به رضایت بیشتر نسبت به مشتریان و شرکای تجاری خود از طریق بهبود مستمر کیفیت محصولات و خدمات بهتر می داند.

قیمت لیفتراک متناسب با سوخت لیفتراک، تناژ و ظرفیت لیفتراک، برند و…. متفاوت می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر، ارسال کاتالوگ، درخواست مشخصات فنی ، پیش فاکتور و… در رابطه با فروش انواع لیفتراک (برقی، دیزل و دوگانه سوز) گودسنس بصورت صفر و کارکرده در تناژهای مختلف و تجهیزات انبارداری ( انواع جک پالت، استاکر برقی و دستی، پالت تراک و ریچتراک) و تامین قطعات آنها، باطری لیفتراک برقی ، لاستیک های توپر و بادی، انواع الحاقیه های لیفتراک و تعمیر و سرویس و نگهداری تجهیزات انبارداری می توانید با ما در ارتباط باشید.

 

فروش لیفتراک گودسنس GOODSENSE | نمایندگی لیفتراک گودسنس GOODSENSE | باطری لیفتراک گودسنس GOODSENSE | لیفتراک گودسنس برقی | لیفتراک برقی گودسنس | لیفتراک گودسنس دیزل | لیفتراک دیزلی گودسنس | لیفتراک گودسنس دوگانه سوز | لیفتراک دوگانه سوز گودسنس | لیفتراک گودسنس 2 تن | لیفتراک گودسنس 3 تن | لیفتراک گودسنس 5 تن | لیفتراک گودسنس 8 تن | لیفتراک گودسنس 2.5 تن | قطعات لیفتراک گودسنس | لاستیک لیفتراک گودسنس | لیفتراک GOODSENSE

شرکت لیفتراک سازی آریا

شرکت لیفتراک سازی آریا

شرکت لیفتراک سازی آریا

شرکت لیفتراک سازی آریا

شرکت لیفتراک سازی آریا بعنوان یکی از پیشگامان و تولیدکنندگان انواع ماشین آلات بالابری و جابجایی فعالیت خود را از سال ۱۳۶۹ توسط بنیانگذار خود مهندس رضا شوقی با بیش ۲۵ سال سابقه در زمینه فروش و خدمات پس از فروش انواع لیفتراک آغاز نمود و پروانه بهره برداری خود را به شماره ۱۲۰۳۴/۳ از وزارت صنایع و معادن دریافت نمود.
مهندس رضا شوقی فعالیت خود را در سال ۱۳۶۷ با راه اندازی نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش شرکت لیفتراک سازی سهند آغاز نمود و همزمان شروع به همکاری با برترین برندهای دنیای لیفتراک نمود که شرح آن به تفضیل در جدول مقابل آمده است.
نام کمپانیشروعخاتمهادامهفروشخدماتمونتاژ
سهند۱۳۶۷۱۳۷۹

 —

*

*

تویوتا۱۳۷۳۱۳۸۵***
کوماتسو۱۳۷۴۱۳۹۳***
هایستر۱۳۸۰۱۳۸۳**
لینده۱۳۸۰۱۳۸۲*
دوو۱۳۸۰۱۳۸۴**
نیسان۱۳۸۱۱۳۹۳****
هیوندای ۱۳۸۸۱۳۹۳***
شرکت لیفتراک سازی آریا بعد از همکاری با شرکت های نامبرده و کسب تجربیات با ارزش، با افزایش همکاری ها به عنوان نماینده انحصاری شرکت نیسان ژاپن شروع به وارد کردن قطعات انواع لیفتراک به روش CKD نموده و محصولات را در کارخانه خود واقع در مشهد مقدس با برند آریا تولید و مونتاژ نموده است. شرکت لیفتراک سازی آریا هم اکنون صاحب دوکارخانه یکی در مشهد و دیگری در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان و ۱۱ نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش در سراسر میهن اسلامی مان می باشد و از ابتدای تاسیس همواره در جهت بهبود کیفیت تولیدات خود تلاش نموده و به رفع کاستی ها و ایرادات آن پرداخته تا همیشه رضایتمندی مشتریان خود را همراه داشته باشد.

محصولات شرکت لیفتراک سازی آریا

 • تولید و مونتاژ انواع لیفتراک آریا دیزل در تناژ ۱ الی ۳۲ تن همراه با انواع دکل و الحاقیات
 • تولید و مونتاژ انواع لیفتراک آریا دوگانه سوز و الکتریکی در تناژ ۱ الی ۷ تن همراه با انواع دکل و الحاقیات
 • تولید و مونتاژ انواع تجهیزات جابجایی و بالابری داخل سالن شامل انواع ریچ تراک، استاکر، پالت تراک و جک پالت
 • تولید و مونتاژ انواع یدک کش های آریا دیزل، گاز و بنزین و الکتریکی
 • تولید و مونتاژ انواع خودرو های الکتریکی VIP با ظرفیت سرنشین ۲ , ۴ , ۶ , ۸ , ۱۱ , ۱۴ نفره ، خودرو های بیمار بر ، باربر و سفارشی

قیمت لیفتراک متناسب با سوخت لیفتراک، تناژ و ظرفیت لیفتراک، برند و…. متفاوت می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر، ارسال کاتالوگ، درخواست مشخصات فنی ، پیش فاکتور و… در رابطه با فروش انواع لیفتراک آریا (برقی، دیزل و دوگانه سوز) بصورت صفر و کارکرده در تناژهای مختلف و تجهیزات انبارداری ( انواع جک پالت، استاکر برقی و دستی، پالت تراک و ریچتراک) و تامین قطعات آنها، باطری لیفتراک برقی ، لاستیک های توپر و بادی، انواع الحاقیه های لیفتراک و تعمیر و سرویس و نگهداری تجهیزات انبارداری می توانید با ما در ارتباط باشید.

لیفتراک آریا | فروش لیفتراک آریا | لیفتراک آریا 2 تن | لیفتراک آریا 3 تن | لیفتراک آریا 5 تن | لیفتراک آریا 7 تن | نمایندگی لیفتراک آریا | عاملیت لیفتراک آریا | قطعات لیفتراک آریا | لیفتراک 2 تن آریا | لیفتراک 2.5 تن آریا | لیفتراک 3 تن آریا | لیفتراک برقی آریا | لیفتراک دیزل آریا | لیفتراک دوگانه سوز آریا | لیفتراک آریا برقی | لیفتراک آریا دیزل | قطعات لیفتراک آریا | باطری لیفتراک آریا | لاستیک لیفتراک آریا | لیفتراک آریا نو | لیفتراک آریا استوک | قیمت لیفتراک آریا | لیفتراک آریا کارکرده