سیستم ترمز لیفتراک

سیستم ترمز لیفتراک

سیستم ترمز لیفتراک

سیستم ترمز لیفتراک

ترمز جزء جداناپذیر هر وسیله ای هستند زیرا باعث می شوند که دستگاه در هنگام نیاز متوقف شود. برای درک این که در کل چگونه این سیستم کار می کند، باعث افزایش ایمنی کار با این تجهیزات و در عین حال باعث سرویس های دوره ای از این سیستم می شود . سیستم ترمز شامل بسیاری از قطعات است و ضروری است که هر اپراتور با قطعات در داخلی و خارجی آن آشنا باشد.

ﺍﺳﺎﺱ ﮐﺎﺭ ﺗﺮﻣﺰ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺍﺻﻄﮑﺎﮎ ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﺳﻄﺢ ﺍﺳﺖ، ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﺻﻄﮑﺎﮎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﺑﻴﻦ ﺩﻭ سطح درگیر شونده ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﮐﻨد. ﺳـﻴﺎﻟﻲ ﺍﺯ ﺩﺍﺧـﻞ ﻟﻮﻟـﻪ ﻫـﺎﻱ ﺭﻭﻏـﻦ ﻋﺒـﻮﺭ ﻣـﻲ ﮐﻨـﺪ و ﻭﻗﺘﻲ اپراتور ﭘﺪﺍﻝ ﺗﺮﻣﺰ ﺭﺍ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺗﺮﻣﺰﻫﺎ ﺑﻪ ﮐـﺎﺭ ﻣـﻲ ﺍﻓﺘﻨـﺪ ﻣﮑﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎﻱ ﺗﺮﻣﺰﮔﻴﺮﻱ بهﭼﺮﺧﻬﺎ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ  . ﺍﻳﻦ ﻣﮑﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎﻱ ﺗﺮﻣﺰﮔﻴﺮﻱ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﭼﺮﺧﺎﻥ ﻧﻴﺮﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﭼﺮﺧﻬﺎ ﮐﻨﺪ ﺷﻮﺩ ﻳﺎ ﭼﺮﺧﻬﺎ ﺍﺯ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﺯ ﺍﻳﺴﺘﻨﺪ. مکاﻧﻴﺴﻤﻬﺎﻱ ﺗﺮﻣﺰ ﭼﺮﺥ ﺑـﺮ ﺩﻭ ﻧﻮﻋﻨـﺪ: ﮐﺎﺳـﻪ ﺍﻱ ﻭ ﺩﻳﺴـﮑﻲ. ﺩﺭ ﺗﺮﻣـﺰ ﮐﺎﺳـﻪ ﺍﻱ ﻓﺸـﺎﺭ ﺭﻭﻏـﻦ ﮐﻔﺸﮑﻬﺎﻱ ﺗﺮﻣﺰ ﻟﻨﺖ ﮐﻮﺑﻲ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳﮏ ﮐﺎﺳﻪ ﭼﺮﺧﺎﻥ ﻳﺎ ﮐﺎﺳﻪ ﭼﺮﺥ ﻣﻲ ﻓﺸﺎﺭﺩ. ﺩﺭ ﺗﺮﻣﺰ ﺩﻳﺴﮑﻲ،  ﻓﺸﺎﺭ ﺭﻭﻏـﻦ ﻟﻨﺘﻬـﺎﻱ ﺗﺮﻣـﺰ ﺭﺍ ﺑـﻪ ﺩﻳﺴﮑﻲ ﭼﺮﺧﺎﻥ ﻣﻲ ﻓﺸﺎﺭﺩ. ﺍﺻﻄﮑﺎﮎ ﺑﻴﻦ ﮐﻔﺸﻬﺎ ﻳﺎ ﻟﻨﺖ ﺗﺮﻣﺰﻫﺎﻱ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎ ﮐﺎﺳﻪ یا ﺩﻳﺴﮏ ﭼﺮﺧﺎﻥ ﻣﻨﺸﺎ ﻋﻤﻞ ﺗﺮﻣﺰﮔﻴﺮﻱ ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﻨﺪ ﺷﺪﻥ و یا توقف ﺣﺮﮐﺖ ﭼﺮﺧﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .

سیستم ترمز شامل قطعات و اجزای بسیاری است. هر کدام یک نقش مشخص و هدف برای تحقق عملکرد مناسب سیستم ترمز دارند. درام ها در برابر کفشک ها وظیفه توقف لیفتراک را در حالی که حرکت می کند، دارند. با این حال، بسیاری از قطعات متحرک وجود دارد که به این عملیات کمک می کند. دو قطعه فولاد کفشک های ترمز را تشکیل می دهند که معمولا توسط مایع ترمز فعال می شوند. ترمز حاصل عمل اصطکاک است؛ بنابراین، لنت ترمزها مقاوم در برابر حرارت هستند.

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ ﭘﺎﺋﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺩﻭ ﺑﺨﺶ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ ﺳﻴﻠﻨﺪﺭ ﺍﺻﻠﻲ ﻳﺎ ﭘﻤﭗ ﺯﻳﺮ ﭘﺎ ﻭ ﻣﮑﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎﻱ ﺗﺮﻣﺰ ﮐﺎﺳﻪ ﺍﻱ ﻳﺎ ﺩﻳﺴﮑﻲ ﺩﺭ ﭼﺮﺧﻬﺎ. ﭘﻤﭗ ﺯﻳﺮ ﭘﺎ ﻳﮏ ﭘﻤﭗ ﭘﻴﺴﺘﻮﻧﻲ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ است. ﻭﻗﺘﻲ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﭘﺪﺍﻝ ﺭﺍ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﺍﻳﻦ ﻓﺸـﺎﺭ ﺑـﻪ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﮑﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ، ﺭﻭﻏﻦ ﺗﺮﻣﺰ ﺍﺯ ﭘﻤﭗ ﺯﻳﺮ ﭘﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﻟﻮﻟﻪ ﺭﺳﺪ .با ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻓﺸﺎﺭ ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﮑﻲ ﮐﻔﺸﮑﻬﺎ ﻳﺎ ﻟﻨﺖ ﺗﺮﻣﺰﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﺳﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺩﻳﺴﮑﻬﺎﻱ ﭼﺮﺧﺎﻥ فشرده می شوند و در نتیجه نیروی مکانیکی پدال ترمز ﺑﻪ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﮑﻲ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺮ ﻣﮑﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎﻱ ﺗﺮﻣﺰ ﭼﺮﺥ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

ﺍﮐﺜﺮ لیفتراک ها ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ ﺑﻮﺳﺘﺮﻱ ﻣﺠﻬﺰﻧﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻤﻲ ﺑﺮ ﭘﺪﺍﻝ ﺗﺮﻣﺰ ﺑﺮﺍﻱ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻳﺎ متوﻗﻒ ﮐﺮﺩﻥ لیفتراک ﮐﺎﻓﻲ است. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﻮﺳﺘﺮ ﺧﺮﺍﺏ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﻣﺰ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ  ولی اپراتور ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺑﻪ ﭘﺪﺍﻝ ﺗﺮﻣﺰ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻨﺪ.

همیشه گفته می شود: «پیشگیری بهتر از درمان است». این امر در مورد لیفتراک ها نیز صدق می کند. در بسیاری از مواقع با چک کردن و بررسی ساده لیفتراک توسط اپراتور، که مطمئنا زمان کوتاهی را از ما می گیرد، احتمال خرابی و معیوب شدن ترمز لیفتراک را به خصوص در هنگام شیفت های طولانی، کاهش چشمگیری خواهیم داد. در زمینه مراقبت و نگه داری از سیستم ترمز، چند نکته و اقدام وجود دارد که بررسی هر کدام از این موارد به سادگی قابل اجرا و پیگیری است. این نکات دهگانه مراقبتی از سیستم ترمز لیفتراک به ترتیب ذیل خواهند بود:

1- بازدیدهای دوره ای سیستم ترمز:

بهتر است مایع ترمز ( روغن ترمز) را بعد از هر دو سال یکبار تعویض کرد. در زمانی که از لیفتراک در نقاط سردسیر و یا دارای آب و هوای مرطوب استفاده می شود، مطلوب است که هر سال تعویض شود. می بایست در ابتدای هر شیفت کاری، سطح روغن ترمز، پدال ترمز، کیفیت کار بوستر و ترمز دستی بازدید شود. همچنین اتصالات، شیلنگ های ترمز، لوله ها، نیروی ترمز، ترمز کاسه ای و دیسکی را هر چند وقت یکبار چک و بازدید شود.

2- بازدید روغن ترمز

دقت نمایید که سطح مایع ترمز به علامت MAX بر روی منبع ذخیره روغن ترمز نزدیک و همسطح باشد. در غیر این صورت، هر مقدار که روغن ترمز کم است، به همان مقدار، روغن ترمز ( از همان رنگ و نوع) را اضافه کرده و سیستم را از نظر نشتی مایع ترمز چک کنید.

3- بازدید ترمز دستی

با نیروی برابر با 10 کیلوگرم، اهرم ترمز دستی را کشیده و آن را امتحان کنید.

4- آزمون کیفیت کار بوستر ترمز

در بخش اول، زمانی که موتور خودرو خاموش است، چند بار فشار دهید تا مطمئن شوید که دیگر مقدار حرکت پدل تغییر نمی کند. در حالی که پدال را نگه داشته اید، موتور را استارت بزنید. زمانی که استارت میزنید، پدال باید مقداری پایین برود.

در بخش دوم، وقتی موتور را استارت زدید، بعد از دو دقیقه آن را خاموش کرده و یک نیروی معمولی به پدال وارد نمایید. اگر پدال ابتدا تا انتها خوابید و پس از هر بار فشار دادن، کوتاه تر شود، این به  معنی آن است که بوستر سالم است. در صورت وجود هرگونه اشکال، شیلنگ خلاء و یا سوپاپ یک طرفه  را بازدید نمایید. همچنین چک کنید تا اتصالات نیز بدون نقص باشند.

در بخش سوم، یک بار دیگر موتور را استارت بزنید. نیرویی معمولی به پدال وارد کنید و در حالتی که پدال را نگه داشته اید، موتور را خاموش کنید. در حدود 30 ثانیه پدال را نگه داشته و در صورت تغییر نکردن ارتفاع پدال، بوستر سالم است.

5- بازدید ترمز کاسه ای

طرز کار سیلندر ترمز چرخ و نشتی احتمالی آن را چک کنید. لنت از نظر ساییدگی و یا هرگونه آسیب دیدگی مصون باشد.

 

سیستم ترمز لیفتراک سهند | سیستم ترمز لیفتراک تویوتا | سیستم ترمز لیفتراک سپاهان | سیستم ترمز لیفتراک کوماتسو | سیستم ترمز لیفتراک دوسان | سیستم ترمز لیفتراک ماکسیمال | سیستم ترمز لیفتراک هلی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *