شاخک لیفتراک

شاخک لیفتراک

شاخک لیفتراک یکی از مهمترین بخش های لیفتراک می باشد که وظیفه بالابری اجسام روی پالت رو بر عهده دارد، وجود پالت های مختلف با ابعاد های مختلف نیازمند این است تا به نسب بار و پالت در نظرگرفته شده شاخک لیفتراک مناسب روی دستگاه لیفتراک نصب شود.

آذران پیشرو صنعت در فروش و نصب انواع شاخک لیفتراک در انواع :

  • شاخک لیفتراک پشت 41 مناسب جهت لیفتراک 1.5 و 2 تن برندهای کوماتسو ، تویوتا، دوو، هیوندا، دوسان و … طول های 90 ، 105 ، 120و …
  • شاخک لیفتراک پشت 51 سانتیمتر مناسب جهت لیفتراک 3 تن برندهای کوماتسو ، تویوتا، دوو، هیوندا، دوسان و ….. طول های 90 ، 105 ، 120 سانتیمتر و ….
  • و شاخک لیفتراک پشت 64 سانتیمتر مناسب جهت لیفتراک با تناژهای بالا

عوامل نقص شاخک لیفتراک

قرار دادن بار اضافی بر روی شاخک ها، قرار گرفتن دیواره ها و دیگر بخش های جامد در معرض باد شدید، استفاده از نوک شاخک به عنوان اهرم موجب خمیدگی در شاخک ها یا تغیییر شکل شاخک ها می شود. در شاخک های تابیده یا خم شده احتمال بوجود آمدن خرابی و در نتیجه بروز حادثه زیاد است. پس آنها را باید بلافاصله از سیستم خارج کرد.

اضافه بار بیش از حد

اضافه بار می تواند ناشی از بارهایی باشد که از ظرفیت شاخک بیشتر است و یا در اثر استفاده نوک شاخک به عنوان اهرم بوجود آید. همچنین وضعیت بارها به گونه ای که باعث باز شدن نوک شاخک ها و نیز تابیدن آن ها از کنار نسبت به پایه هایشان شود، نشان دهنده وجود اضافه بار است.
اضافه بار بیش از حد می تواند باعث خم شدن دائم یا خراب شدن فوری شاخک ها شود . استفاده از شاخک هایی که ظرفیت بار آنها از وزن بار کمتر است و استفاده از جک پالت، لیفتراک و استاکری که ظرفیت بلند کردن بار مورد نظر را ندارد ، موجب بارگذاری اضافی می شود

سایش شاخک

شاخک ها در اثر سرخوردن روی زمین و روی بارها همیشه تحت سایش قرار دارند. ضخامت پره شاخک به تدریج کاهش پیدا می کند تا جایی که توانایی کنترل باری که برای آن طراحی شده است را نخواهد داشت. مراکز ایجاد تنش خراش ها، شکاف ها و قسمت هایی که تحت خوردگی قرار گرفته ند، مناطقی هستند که تمرکز تنش در آن ها بالاست و ترک می تواند از این مناطق شروع شود. این ترکها می توانند تحت بارهای تناوبی رشد پیدا کنند.

شاخک های لیفتراک ارائه شده در این مجموعه به صورت زیر است :

نوع شاخکطولمشخصات
شاخک لیفتراک پشت 51120cmعرض 12.5cm ضخامت 5cm
شاخک لیفتراک پشت 51120cmعرض 15cm ضخامت 5cm
شاخک لیفتراک پشت 51130cmعرض 12.5cm ضخامت 5cm
شاخک لیفتراک پشت 51140cmعرض 12.5cm ضخامت 5cm
شاخک لیفتراک پشت 51150cmعرض 12.5cm ضخامت 4cm
شاخک لیفتراک پشت 51150cmعرض 15cm ضخامت 5cm
شاخک لیفتراک پشت 51160cmعرض 12.5cm ضخامت 5cm
شاخک لیفتراک پشت 51180cmعرض 10cm ضخامت 4cm
شاخک لیفتراک پشت 51180cmعرض 15cm ضخامت 5cm
شاخک لیفتراک پشت 51200cmعرض 10cm ضخامت 4cm
شاخک لیفتراک پشت 51200cmعرض 15cm ضخامت 5cm
شاخک لیفتراک پشت 51220cmعرض 12.5cm ضخامت 5cm
شاخک لیفتراک پشت 51240cmعرض 12.5cm ضخامت 5cm
شاخک لیفتراک پشت 51250cmعرض 12.5cm ضخامت 5cm
شاخک لیفتراک پشت 64120cmعرض 15cm ضخامت 6.5cm
شاخک لیفتراک پشت 64140cmعرض 15cm ضخامت 6.5cm
شاخک لیفتراک پشت 64150cmعرض 15cm ضخامت 6.5cm
شاخک لیفتراک پشت 64160cmعرض 15cm ضخامت 6.5cm
شاخک لیفتراک پشت 64180cmعرض 15cm ضخامت 6.5cm
شاخک لیفتراک پشت 64200cmعرض 15cm ضخامت 6.5cm
شاخک لیفتراک پشت 64220cmعرض 15cm ضخامت 6.5cm
شاخک لیفتراک پشت 64240cmعرض 15cm ضخامت 6.5cm
شاخک لیفتراک پشت 64250cmعرض 15cm ضخامت 6.5cm
نوع شاخکطولمشخصات
شاخک لیفتراک پشت 41110cmعرض 10cm ضخامت 4cm
شاخک لیفتراک پشت 41120cmعرض 10cm ضخامت 4cm
شاخک لیفتراک پشت 41130cmعرض 10cm ضخامت 4cm
شاخک لیفتراک پشت 41140cmعرض 10cm ضخامت 4cm
شاخک لیفتراک پشت 41150cmعرض 10cm ضخامت 4cm
شاخک لیفتراک پشت 41160cmعرض 10cm ضخامت 4cm
شاخک لیفتراک پشت 41180cmعرض 10cm ضخامت 4cm
شاخک لیفتراک پشت 41200cmعرض 10cm ضخامت 4cm
شاخک لیفتراک پشت 41220cmعرض 10cm ضخامت 4cm
شاخک لیفتراک پشت 41240cmعرض 10cm ضخامت 4cm
شاخک لیفتراک پشت 41250cmعرض 10cm ضخامت 4cm
شاخک لیفتراک پشت 41110cmعرض 12cm ضخامت 4cm
شاخک لیفتراک پشت 41120cmعرض 12cm ضخامت 4cm
شاخک لیفتراک پشت 41130cmعرض 12cm ضخامت 4cm
شاخک لیفتراک پشت 41140cmعرض 12cm ضخامت 4cm
شاخک لیفتراک پشت 41150cmعرض 12cm ضخامت 4cm
شاخک لیفتراک پشت 41160cmعرض 12cm ضخامت 4cm
شاخک لیفتراک پشت 41180cmعرض 12cm ضخامت 4cm
شاخک لیفتراک پشت 41200cmعرض 12cm ضخامت 4cm
شاخک لیفتراک پشت 41220cmعرض 12cm ضخامت 4cm
شاخک لیفتراک پشت 41240cmعرض 12cm ضخامت 4cm
شاخک لیفتراک پشت 41250cmعرض 12cm ضخامت 4cm
شاخک لیفتراک پشت 51110cmعرض 12.5cm ضخامت 5cm
شاخک لیفتراک پشت 51120cmعرض 12cm ضخامت 5cm