کپسول لیفتراک

کپسول لیفتراک

تعویض کپسول لیفتراک گازی

سوخت گیری لیفت تراک فقط در محل های مطمئنی که برای کار طراحی شده است باید انجام شود. سوخت گیری در بیرون از سایت نسبت به درون سایت ارجحیت دارد. هنگام سوخت گیری، موتور را متوقف و خاموش کنید. بررسی و رسیدگی بدون دقت کپسولهای گاز LP می تواند موجب تصادفات خطرناک شود. هنگام انتقال کپسولها، جهت جلوگیری از وارد آمدن خسارت به آن ها بیشتر احتیاط کنید .

۱- لیفت تراک را در محلی هموار پارک کنید به صورتی که ترمز دستی کشیده، اهرم تعویض جهت حرکت در حالت خلاص، شاخکها پائین باشد و موتور با دور کم و در جا (مالی گاز) کار کند.

۲- شیر قطع سوخت را کپسول گاز LP ببندید. موتور را راه اندازید و صبر کنید تا متوقف شود. سپس سوئیچ ماشین و سوئیچ قطع اتصال را خاموش کنید .

۳- رابط تغذیه سوخت را قطع کنید. اگر لیفت تراک مجهز به پایه کپسول گاز (مدل لولائی) باشد.

۴- گیره های نگهدارنده را شل کنید و مخزن را بر دارید .

۵- پایه را چک کنید تا از گم نشدن یا شکسته نشدن پین نگهدارنده اطمینان حاصل کنید.

توجه : اگر پین نگهدارنده گم شده یا شکسته شده باشد آن را تعویض کنید .

۶- مطمئن شوید که پلاک هشدار دهنده گاز LP روی لیفت تراک است و خوانا می باشد.

۷- مطمئن شوید کپسولی که جایگزین شده است از نوع معتبر آن می باشد .

۸- کپسول جایگزین شده را بازرسی کنید تا خرابی مثل نشتی در شیرها یا در اتصالات شیار دار نباشد.

۹- شیر فشار شکن را بازرسی کنید تا آشغال در آن جمع نشده باشد. همچنین بقیه شیرها و اندازه گیر سطح مایع را چک کنید تا آسیب ندیده باشند.

۱۰- کوپلینگ اتصال سریع را مورد بازرسی قراردهید تا از عدم وجود آسیب دیدگی و وجود کاسه نمدهای انعطاف پذیر مطمئن شوید .

۱۱- کپسول جایگزین شده را در جای خود قرار دهید طوری که پین نگهدارنده در محل خود باشند.

۱۲- بستهای کپسول را محکم ببندید .

۱۳- رابط تغذیه سوخت را وصل کنید .

۱۴- شیر سوخت را به آرامی در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید. اگر شیر سوخت خیلی سریع باز شد فشار برگشتی شیر باعث قطع تغذیه سوخت خواهد شد. اگر این اتفاق افتد، شیر سوخت را کاملا ببندید . ۵ ثانیه صبر کنید و سپس شیر را خیلی آرام باز کنید .

۱۵- بعد از پر کردن مخزن، خطوط رابط و بست های سوخت گاز LP را با محلول صابون ، برای اطمینان از عدم وجود نشتی، بررسی کنید.

کپسول لیفتراک | کپسول لیفتراک گازی | کپسول لیفتراک دوگانه سوز | فروش کپسول لیفتراک